f Общи условия

Общи условия

Условия за ползване

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общите условия на www.g-store.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.

2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте  се запознали внимателно с общите условия за използването му и  сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.g-store.bgпо всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.

4. www.g-store.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

5. Във всеки един случай на промяна на общите условия www.g-store.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

7. www.g-store.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.g-store.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от www.g-store.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от  www.g-store.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. www.g-store.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

II.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.

2. Продавачът ще се свърже с вас по електронен път (имейл) или на посочения от Куповача телефонн номер с цел потвърждаване на поръчката.

3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 

III.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

1. Достъпът до сайта www.g-store.bg  с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

2. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки, както и да се свързва с            www.g-store.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, www.g-store.bg си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.

5. www.g-store.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6. Всички цени на Стоките обявени на сайта са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

8. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид или да създават грешно впечатление за предлаганата Стока. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 

9. В случай, че клиент държи на определен цвят или размер на даден артикул, е длъжен да го отбележи при потвърждаване на поръчката.

 

IV.ПОРЪЧКА

1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

2. Всяка, една Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Поръчката на една Стока, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката .

3. Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

7. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

• Плащанията, направени чрез наложен платеж –допълнително предоставена от Клиента

8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.g-store.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока , в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

11. Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта.

 

V.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

VI.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

3. Клиентът се съгласява да предостави на www.g-store.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. www.g-store.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.

4. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.g-store.bg или трети лица, които са партньори на www.g-store.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които www.g-store.bg може да разработи общи програми за офериране на Стоките на пазара и др.

 

VII. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

1. Цените на Стоките, обявени в сайта www.g-store.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

5. www.g-store.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и за която клиентът изрично е пожелал издаване на фактура. Клиентът е съласен да получава фактурата физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента.

6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да актуализира данните си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

VIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ

1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

3. Всеки потребител, направил поръчка през сайта www.g-store.bg  или по телефон или e-mail, посочен на сайта www.g-store.bg e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите когато има несъответсвие с артикула или нарушена негова цялост. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако потребител се съмнява в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с нас незабавно на телефон 0884055321и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.

 

4. Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача

 

5. След направена поръчка от потребител, тя се обработва и предава за опаковане, след допълнително потвърждение по телефон. При необходимост от уточняване на детайли, молим всеки клиент да се свърже предварително с нас на телефон 0884055321.

 

6. Срок за изпълнение на поръчката - от 1 до 10 работни дни. Използваме услугите на куриерскa фирмa EKONT.

 

7. Плащането се извършва с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, тоест потребителя заплаща поръчката  при получаването и. Доставката е за сметка на клиента и се таксува според стандартните тарифи на куриерската фирма EKONT.

 

8. При заплащане в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод(ППП). Вие ще получите фискален документ от ЕКОНТ,като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалният документ, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

 

9. Приоритетен час на доставка се заплаща допълнително според тарифата на куриерскиата фирма ЕКОНТ.

 

10. Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля поръчайте всеки един от тях.

 

11. Ние изпращаме Вашите продукти в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако се съмнявате в това при приемането на продуктите, моля, свържете се с нас незабавно и направете рекламация пред куриера, който доставя Вашата поръчка. При желание за връщане на продукт, същият трябва да бъде върнат в търговски вид. Под търговски вид се разбира продуктът да е с НЕНАРУШЕНА опаковка и да НЕ Е ИЗПОЛЗВАН.

 

12. Клиента извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на ЕКОНТ. В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, всеки следващ ден се таксува престой (магазинаж) от 4.80лв. (с ДДС) според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента.

 

13. Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките на куриерската фирма в двете посоки.

 

14. Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.

 

15. При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail: Gstoreebg@gmail.com

 

 16. В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

 

 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ

1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

Съгласно ЗЗП ние от g-store.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация: 

·         името и адреса ни – Джистор 20 ЕООД , гр. Любимец , булстат: 206148568

·         основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт 

·         цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. 

·         стойността на транспортните разходи за доставка не са включени в цената на продукта.

·         Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.  

·         Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ. 

 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Джистор 20 ЕООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта www.g-store.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

2. В случай, че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

4. За допълнителна информация можете да се позовете към Закона за защита на потребителите